วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ใบงาน html เพิ่มเติม ม 4

ใบงาน
เรื่อง ภาษา HTMLและเท็กซ์อิดิเตอร์

ตอนที่ 1

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด

1. จงอธิบายความหมายของภาษา HTML
2. Tag มีกี่ลักษณะ อะไรบ้างจงอธิบาย
3. จงเขียนโครงสร้างเอกสาร HTML
4. เท็กซ์อิดิเตอร์(Text Editor)มีหน้าที่อะไร

ตอนที่ 2

คำชี้แจง จงใช้โปรแกรม Notepad เขียนเว็บเพจและจดคำสั่งลงในสมุด

จงเขียนเว็บเพจให้แสดงผลออกมาดังต่อไปนี้
โดยให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำเป็นชื่อตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น